محیط زیست، آلودگی و حفاظت (EPCJ) - اهداف و چشم انداز