محیط زیست، آلودگی و حفاظت (EPCJ) - واژه نامه اختصاصی