محیط زیست، آلودگی و حفاظت (EPCJ) - فرایند پذیرش مقالات