محیط زیست، آلودگی و حفاظت (EPCJ) - راهنمای نویسندگان